Tin tức - Ban hành Thông tư xây dựng,khai thác hệ thống thông tin đất đai

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

 

Cụ thể, Tổng cục Quản lý Đất đai có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định sau: Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai; tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các bộ, ngành, cơ quan có liên quan cung cấp; xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy định về phân quyền truy cập vào hệ thống thông tin đất đai; quản lý việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương...

Khai thác thông tin đất đai qua 2 hình thức

Thông tư quy định, có 2 hình thức khai thác thông tin đất đai gồm: Khai thác thông tin đất đai qua mạng Internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS (tổ chức, cá nhân phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai); khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai (tổ chức, cá nhân nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu theo mẫu).

Việc khai thác thông tin đất đai phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau: Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Cơ quan cung cấp là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin Đất đai

Thông tư cũng quy định, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin Đất đai thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng Đăng ký Đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về những trường hợp không cung cấp dữ liệu; khai thác dữ liệu bằng hình thức hợp đồng; phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai; chia sẻ dữ liệu đất đai giữa các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai...

 

 

Tin liên quan: