Tin tức - Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Theo Điều 4 thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất quy định các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

-   Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

-   Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

-   Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

-   Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

-   Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

-   Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

-   Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

-   Xóa đăng ký thế chấp.

Việc đăng ký thế chấp quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này bao gồm các trường hợp đăng ký thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác.

 

Tin liên quan: